informació
bases pedagògiques
saber més

Informació

L’etapa d’infantil està formada per xiquets de 3 fins a 6 anys. Comptem amb tres aules dotades dels recursos necessàris per poder treballar i potenciar totes les capacitats dels nostres alumnes.

En aquesta etapa, treballem les tres àrees pròpies d’infantil: coneixement de si mateix i autonomía personal, medi físic, natural, social i cultural i llenguatges: 

comunicació i representació, per a poder desenvolupar totes les seues capacitats i obtindre un aprenentatge.  A més, a l’etapa infantil, tractem de treballar amb el mètode CEMEDETE, sentir diferents EMOCIONS, i acompanyar al xiquet en el seu creixement personal amb el mètode UP TO YOU.

OBJECTIUS

Autoconeixement

Conéixer el seu propi cos i el dels altres, les seues possibilitats d’acció i aprendre a respectar les diferències.

Aprendre a observar i explorar l’entorn

Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.

Adquirir autonomia

Adquirir progressivament autonomia en les seues activitats habituals.

Desenrotllar les seues capacitats afectives.

Aprendre a relacionar-se

Aprendre a relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i relació social, així com exercitar-se en la resolució pacífica de conflictes.

Desenrotllar habilitats comunicatives

Desenrotllar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d’expressió.

Desenrotllar habilitats logicomatemàtiques

Iniciar-se en les habilitats logicomatemàtiques, en la lectoescriptura i en el moviment, el gest i el ritme.

Conéixer i respectar l’ús del valencià i castellà

Conéixer que a la Comunitat Valenciana hi ha dos llengües que interactuen (valencià i castellà), que han de conéixer i respectar per igual, i ampliar progressivament l’ús del valencià en totes les situacions.

Descobrir noves llengües

Descobrir l’existència d’altres llengües en el marc de la Unió Europea, i iniciar-se en el coneixement d’alguna d’estes.

Apreciar manifestacions culturals

Conéixer i apreciar les manifestacions culturals del seu entorn, mostrant interés i respecte cap a estes, així com descobrir i respectar altres cultures pròximes.

Valorar les diverses manifestacions artístiques.

Descobrir les tecnologies de la informació i les comunicacions.


Bases pedagògiques

Intel.ligències múltiples

Volem oferir a tots els alumnes diferents oportunitats per tal que les puguen desenvolupar el millor possible. Desenvolupada per Howard Gardner, aquesta teoria assegura que les persones desenvolupem diferents tipus d’intel·ligències: hi ha més d’una manera d’aprendre.

A l’Infantil ho tenim en compte i desenvolupem la intel·ligència lògic-matemàtica, la lingüística, la visoespacial, la musical, la interpersonal, la intrapersonal, la naturista, la cinestèsic- corporal, l’emocional i l’existencial.

Intel.ligència emocional

El nostre personal docent de l’etapa d’Infantil està format en intel·ligència emocional.

Volem atendre millor als xiquets, comprendre i acompanyar el seu desenvolupament emocional, tan important en aquestes edats.

Desenvolupament psicomotor

Oferim un pla psicomotor que busca el desenvolupament integral de l’alumne, basat en el mètode Cemedete.

A través d’aquest pla potenciem les capacitats i dimensions de cada xiquet, per aconseguir el desenvolupament harmònic de les mateixes i la plena maduresa.

Desenvolupament TICS

 Les 3 aules estan dotades de Pissarres Digitals Intercatives (PDI). Aquesta base pedagògica s’inicia des de 3 anys, per tal d’impartir continguts amb aquest mitjà educatiu i didàctic.

Saber més…
LES NOSTRES METODOLOGIES