Preparant-se per al futur

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa amb caràcter obligatori i gratuït , i comprèn quatre cursos acadèmics, que se seguiran ordinàriament  entre els dotze i els setze anys  d’edat.

La finalitat  de l’educació secundària és facilitar als alumnes

desenvolupar l’esperit emprenedorassolir destreses bàsiquesrespondre amb sentit críticconsolidar hàbits d’estudi i treballassumir valors.

Estos objectius contribueixen a garantir la formació integral dels alumnes, desenvolupant plenament la seua personalitat.

Al llarg d’aquesta etapa es prepararan per a la realització d’estudis posteriors, i s’els orientarà per a una elecció adequada, adaptant els ritmes de treball a cada alume individualment.

A més, comptem amb una Pla de Transició entre etapes per a que el procés d’adaptació a l’etapa siga el més òptim des de l’Educació Primària.

Metodologia

INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

Permet un ensenyament molt dinàmic, i ajuda a desenvolupar la independència dels alumnes i assumir la responsabilitat del seu propi aprenentatge.


Pedagogia terapèutica

Un recurs a la disposició dels alumnes amb necessitats de suport educatiu. Una especialista en pedagogía terapèutica, coordinada amb els professors de cada matèria, els acompanya i ajuda en els diferents ritmes d’aprenentatge.

Aules específiques

Disposem de diferents aules per al desenvolupament de pràctiques o projectes específics de diverses matèries:  un taller per a la matèria de tecnologia, i un laboratoris de física, de química i de biologia.

TREBALL PER àmbits

En 1r d’ESO, la línea de treball pels àmbits científic i sociolingüístic és un projecte que impulsem a aquesta etapa educativa fomentant el desenvolupament interdisciplinar.

DESDOBLAMENTS

En els nivels de 1r i 2n d’ESO es realitzen desdoblaments de les matèries instrumentals ( matemàtiques i llengües, valencià i castellà).

D’aquesta manera els alumnes treballen en grups més reduïts tractant-los de forma més personalitzada.

excel·lència

Durant l’Educació Secundària vetllem per una preparació amb garanties d’aprofitament i superació del nostre alumnat. Aquesta tasca és fonamental perquè els jovens continuen amb els seus estudis, incidint en l’esforç i buscant sempre l’excel·lència.

Formació integral

Dins del caràcter propi de La Encarnación, un col·legi diocesà,  està el treballar en la formació integral dels nostres alumnes des d’una concepció cristiana de l’home i de la vida. Formació integrada en totes les activitats del centre, tant pastorals com acadèmiques.

Model de persona

Jesucrist és el model de persona que volem formar. Així, iniciem als alumnes en la llibertat, responsabilitat i compromís amb les decisions preses per convertir-los en ciutadans cristians, actius i responsables de la transformació i millora de la societat.

Pla d’Acció Tutorial

Més que una sessió de tutoria 

Cada grup te un o dos tutors, en funció de les necessitats, prioritzant un acompanyament individual.

El tutor és l’enllaç entre la família i l’escola, amb el compromís de reunir-se al menys una volta per trimestre

Activitats complementàries

Programades des de tots els departaments amb l’objectiu de reforçar i consolidar els continguts estudiats durant les sessions de classe, o des de la tutoria.

Això permet als alumnes desenvolupar totes les dimensions de la seua persona: intel·lectual, afectiva, emocional, espiritual, biològica, psicològica…

Convivències d’alumnes

Participació en activitats proposades i organitzades per la fundació de col.legis diocesans

La Marxa Diocesana, dirigida als alumnes de 2n ESO, amb l’objectiu de servir d’encontre entre alumnes de diferents localitats i col·legis amb un mateix ideari, mateix lema, mateix treball de pastoral.

Assistència a representacionsteatrals

Des de distintes matèries, en diferents llengües, per als diversos nivells educatius….

Participació en tertúlies literàries

Tertúlies literàries amb els autors dels llibres que els alumnes han de llegir dins del nostre Pla Lector.

Visites a empreses per a fomentar l’espèrit emprenedor de l’alumnat

Tallers de cultura clàssica

Tallers on el principal objectiu és la immersió dels alumnes en el món clàssic mitjançant activitats lúdiques que estimulen la curiositat e interès pel món grecoromà.

Estudis i Titulació d’idiomes

Desdoblaments d’una hora semtanal per conversar, representacions teatrals, tertúlies, …

Al centre realitzem les proves de nivell d’anglés.

A més, des de 2n d’ESO es pot estudiar el Batxillerat Dual en a través de ACADÈMICA SCHOOL.