Missió

Som un centre catòlic, un lloc d’educació integral de la persona.

La nostra missió es fonamenta en Crist i està basada en un projecte educatiu que uneix
FE
CULTURA
i VIDA.

VALORS

Els valors es treballen a través de les virtuts cardinals i teologals:

FE, ESPERANÇA i CARITAT,
TEMPRANÇA, FORTALESA,
JUSTÍCIA i PRUDÈNCIA.

Quin és model de persona que el Centre pretén aconseguir?

El llarg del’escolarització de l’alumne es potenciaran els valors corresponents a cada nivell d’acord amb les seues característiques, i es reprendran de forma cíclica per tal d’aprofundir en ells segons la maduresa de l’alumne.

VISSIÓ

És la nostra raó de ser.
En la Encarnacion volem l’excel·lència, treballant JUNTS:
alumnes,
família,
equip docent
i parròquia.