Cap a la formació bàsica

L’educació primària té caràcter obligatori i gratuït, i comprèn sis cursos acadèmics, que se seguiran ordinàriament entre els sis i els dotze anys d’edat.

La finalitat de l’educació primària és facilitar als alumnes i els aprenentatges de

l’expressió i comprensió oralla lectural’escripturael càlcull’adquisició bàsica de la cultural’hàbit de convivèncial’estudi i treballel sentit artísticla creativitati l’afectivitat.

Estos objectius contribueixen a garantir una formació integral per assolir un desenvolupament ple de la personalitat dels alumnes, i de preparar-los per cursar amb aprofitament l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

L’acció educativa en aquesta etapa procurarà la integració de les diferents experiències i aprenentatges de l’alumnat i s’adaptarà als seus ritmes de treball.

A més, comptem amb una Pla de transició   entre els nivells educatius de l’etapa per a que el procés d’adaptació a l’etapa siga el més òptim i els resulte més senzill,  i entre etapes, preparant-los així per accedir a l’ESO.

Metodologia

PLA D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

Permet un ensenyament molt dinàmic , i ajuda a desenvolupar la independència dels alumnes i assumir la  responsabilitat del seu propi aprenentatge.

TREBALL PER PROJECTES INTERDISCIPLINARS

La línea de treball en Problem Basic Learning  (PBL) és un projecte que impulsem a aquesta i altres etapes educatives fomentant el desenvolupament interdisciplinar .

Tractament Integral de les Llengües

Programació conjunta dels aprenentatges lingüístics. Iniciat en les etapes d’Educació Infantil i Primària, amb projecció cap a l’Educació Secundària Obligatòria.

APRENENTATGE COOPERATIU

Eix vertebrador de la nostra acció educativa, de la nostra tasca diària. El treball amb estructures cooperatives afavoreix l’autonomia i l’aprenentatge, i fomentan les Intel·ligències Múltiples del nostre alumnat.

ComUNICACIÓ en Anglés

En Educació Primària procurem la màxima competència comunicativa en Anglés en totes les etapes educatives, vehiculant en aquesta llengua l’Àrea Artística: Arts & Crafts i Music (en ESO l’Educació Física i Música).

Desdoblem una hora setmanal per a la competència oral.

Realitzem programes d’intercanvi europeus amb famílies, activitats complementàries/extraescolars vinculades a programes d’immersió lingüística, proves de nivell A2…