2

ACCIÓ TUTORIAL INDIVIDUAL AMB ELS ALUMNES

Saber més

La tutoria individual és el mitjà fonamental per a l’orientació personal de l’alumne. És la relació interpersonal (acompanyant-alumne) en una situació estructurada, el propòsit de la qual és ajudar-lo en el seu desenvolupament integral com a persona, implicant-lo activament i acompanyant-lo en el seu procés maduratiu.

3

ACCIÓ TUTORIAL GRUPAL AMB LES FAMÍLIES

Saber més

La reunió d’inici de curs és el primer contacte amb les famílies dels nostres alumnes. En ella i en les que posteriorment, es fan al llarg del curs, s’aborden aspectes informatius i aspectes formatius que els ajuden en la missió tan important d’educar els seus fills, i que responguen al moment evolutiu i a la realitat dels alumnes de cada grup. Els pares tenen el dret i el deure d’educar els seus fills i troben al col·legi una ajuda indispensable per complir-ho.

4

ACCIÓ TUTORIAL INDIVIDUAL AMB LES FAMÍLIES

Saber més

De forma general, mantenim almenys tres tutories individuals amb cada família al llarg del curs. En cada tutoria s’aborden temes dels quatre àmbits que apareixen tot seguit. Així mateix, el tutor/l’acompanyant facilita informació sobre la gestió adequada de cada àmbit, i dona les pautes i estratègies educatives oportunes.

1. ÀMBIT ACADÈMIC ACTITUD I MOTIVACIÓ ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE I HÀBITS D’ESTUDI 

2. ÀMBIT SOCIAL INTEGRACIÓ ESCOLAR-SOCIAL JOC I OCI 

3. ÀMBIT FAMILIAR 

4. ÀMBIT TRANSCENDENT-ASPECTES DE VIDA INTERIOR

5

COORDINACIÓ ENTRE PROFESSORS I ALTRES PROFESSIONALS

Saber més

La figura del tutor grupal, com a òrgan de coordinació docent del professorat, té com a missió que tot l’equip docent conega i atenga les necessitats específiques de cada alumne i del grup. El professor tutor, en les reunions establertes al llarg del curs escolar, es coordinarà amb el professorat que intervé en el seu grup amb la finalitat que el procés d’ensenyament-aprenentatge i la formació integral de l’alumne siguen òptims.