Objectius

Previndre dificultats

Previndré les dificultats de l’aprenentatge per a contribuir a la consecució de les finalitats de l’educació.

Contribuir a l’aprenentatge

Contribuir, col·laborar i acompanyar en l’organització del procés d’aprenentatge i ensenyament de manera que resulte el més ajustat possible a les necessitats de cada alumna i alumne, des d’una perspectiva inclusiva i personalitzada.

Donar suport

Ajudar l’alumnat i les seues famílies en els moments de transició o de presa de decisions que afecten el seu desenvolupament personal, acadèmic o professional d’acord amb les seues capacitats, expectatives i valors.

Funcions

Suport al P.A.T

La tasca principal de l’Acció Tutorial és contribuir a l’equilibrada interacció de tots els elements integrants de la nostra Comunitat Educativa (Alumnes-Professorat- Família). En el Pla d’Acció Tutorial es treballarà en els alumnes tant amb una intervenció individual com grupal, en les famílies també es treballarà tant de forma individual com grupal i es coordinarà i integrarà el treball dels distints professionals que intervenen en la tasca educativa dels alumnes de cada tutoria.

Avaluació sociopsicopedagògica

Realitzar l’avaluació sociopsicopedagògica per a prendre alguna mesura específica del Pla d’Atenció a la Diversitat i Inclusió Educativa, així com coordinar aquest Pla.

Atenció a la Diversitat i Inclusió

Desenvolupem un Pla d’Atenció a la Diversitat i Inclusió Educativa. Aquest té com a propòsit donar una resposta educativa que afavorisca el màxim desenvolupament de tot l’alumnat, i elimine totes les formes d’exclusió́, desigualtat i vulnerabilitat, tenint en compte un model coeducatiu, dins d’entorns segurs, saludables, sostenibles i democràtics, en què totes les persones siguen valorades per igual.


Orientació individualitzada

Realitzem assessorament i orientació individualitzada als alumnes i a les famílies.

Coordinació del Pla de Transició

El Pla de Transició, te com a finalitat el coordinar el conjunt d’actuacions i activitats realitzades per part dels diferents equips docents en el que es pretén fer especial rellevància a la transició entre les etapes d’Educació Infantil a l’Educació Primària i entre l’Educació Primària i l’Educació Secundaria Obligatòria.

AULES DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ

DURANT TOT EL PROCÉS FORMATIU…

El recurs de Pedagogia Terapèutica s’ofereix tant a l’etapa d’infantil i primària, com a la de secundària, és a dir, al llarg de TOT EL PROCÉS FORMATIU que el centre ofereix al seu alumnat.

Suport fonamental per alguns alumnes…

El servei de PT és fonamental per alguns dels notres alumnes, tal i com hem pogut avaliar durant el temps que portem oferint-lo.  

cobrint necessitats educatives especials…

Amb aquest suport, el que volem és cobrir i atendre les necessitats educatives de tothom, garantint l’ acompanyament d’alumnes que presenten requeriments especials.